Internatet på Nordstumoen

Nordstumoen er et heldøgns botilbud for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring, både i skolehverdagen og fritiden. Alle som søker seg til skolen, søker seg automatisk også til internatet.

Telefonnummeret til ansvarlig miljøarbeider (AM) på internatet er 918 77 081.