KRO1018 og KRO1019 Kroppsøving

Slik gjennomføres muntlig-praktisk lokalgitt særskilt eksamen for elever, og muntlig-praktisk lokalgitt eksamen for privatister.
Gjelder fagkoder KRO1018 Vg2 og KRO1019 Vg3.

Forberedelsestid

 • For elever: inntil 24 timer før eksamen
 • For privatister: inntil 45 minutter før eksamen

Eksamenstid

Inntil 45 minutter

Spesielt for privatister

Privatister må selv sørge for nettilgang under forberedelsesdelen.

Eksamen er todelt

Eksamen består av en forberedelsesdel og en eksamensdel.

 • Kandidaten må møte i ferdig skiftet tøy.
 • Eksamensdelen kan gjennomføres individuelt, i gruppe med flere kandidater eller med en gruppe utøvere.
 • Sensor 1 avgjør om kandidaten skal trekke, velge eller få tildelt eksamensoppgaven.
 • Vurderingen gjennomføres individuelt.
 • Planlegging av relevant oppvarming er en del av forberedelsestiden. Gjennomføringen av den planlagte oppvarmingen, maksimalt 10 minutter, er en del av eksamensdelen. 

Kontakt eksamensskolen for nærmere fagspesifikk informasjon. 

Forberedelsesdel

 • Kandidaten trekker, velger eller får utdelt tema og/eller problemstilling når forberedelsen starter.
 • Temaet/problemstillingen skal legge til rette for at kandidaten kan vise kompetanse i flere av kjerneelementene i faget, og gir informasjon om hvilken praktisk øvelse kandidaten skal utføre i forberedelses-/eksamensdelen.
 • Forberedelser til praktiske aktiviteter kan også forekomme, for eksempel å planlegge en friluftstur.
 • Oppgave/tema/problemstilling og relevante kompetansemål, blir utlevert skriftlig, sammen med vurderingskriterier.
 • Kandidaten kan ta med seg skriftlige eller digitale notater fra forberedelsen til den muntlige samtalen. Kildene som benyttes skal kunne legges fram på forespørsel.

Eksamensdel

 • Kandidaten må være klar for gjennomføring når eksamen starter. 
 • Kandidaten starter med planlagt oppvarming fra forberedelsedelen som en del av eksamensdelen.
 • Eksamenstiden er inntil 45 minutter. Tiden fordeles med ca. 30 minutter praktisk aktivitet og ca. 15 minutter muntlig høring. Den muntlige høringen kan integreres i aktivitetsdelen eller være en avsluttende samtale.

Praktisk aktivitet

Normalt inntil 30 minutter av eksamenstiden.

 • Flere kandidater kan være i aktivitet samtidig hvis det er hensiktsmessig. I slike tilfeller vil den praktiske øvelsen gjennomføres over tilsvarende lengre tid.
 • I særskilte tilfeller kan det også benyttes en gruppe med utøvere hvis dette er hensiktsmessig for at kandidaten skal få vist sin kompetanse.
 • Det forventes at kandidaten løsriver seg fra notater fra forberedelsen og er forberedt på å bli hørt i alle deler av læreplanen.

Muntlig høring

 • Den muntlige høringen kan foregå som en integrert del av den praktiske delen av eksamen eller/og som en fagsamtale etter den praktiske delen.
 • Den muntlige fagsamtalen vil komme umiddelbart etter praktisk del, men det vil være rom for å ta på tørt tøy, drikke litt og tid til å forflytte seg til avtalt rom for høringen.
 • Den muntlige høringen består av en fagsamtale om problemstilling, praktisk aktivitet og andre kompetansemål fra læreplanen.

Hjelpemidler

Forberedelse

 • Alle hjelpemidler, inkludert åpent internett, er tillatt i forberedelsestiden.

Eksamen

 • Under selve eksamen kan kandidaten ta med seg notater fra forberedelsesdelen, og relevante hjelpemidler. Det kan omfatte digitale hjelpemidler, bilder, grafer, artikler, gjenstander eller liknende.
 • Dersom det er behov for spesielt utstyr, må dette avklares med eksamensstedet på forhånd og være innenfor eksamensskolenes tilgjengelige ressurser.

Vurdering og sensur

 • Grunnlaget for vurdering er kjerneelementene og kompetansemålene i læreplanen for faget. 
 • Karakteren skal fastsettes på  individuelt grunnlag og skal være en helhetsvurdering av kandidatens kompetanse slik den kommer fram på eksamen.
 • Presentasjon, notater og andre arbeider eller hjelpemidler som har blitt produsert/benyttet i forberedelsestiden, inngår ikke i det som skal vurderes. 
 • Karakteren settes etter hver kandidat og formidles fortløpende. Kandidaten har krav på en begrunnelse basert på kompetansemålene i læreplanen og vurderingskriterier i faget.
 • Vurderingskriterier blir utlevert skriftlig i forberedelsesdelen.

Vurderingskriterier

 • Vurderingskriterier for KRO Kroppsøving er under utarbeidelse